Tietosuojaseloste

mukavaIT Oy:n yleinen tietosuojaseloste ja Mukava-sovelluksen käyttöehdot.

mukavaIT Oy toimii varhaiskasvatuksen palveluntarjoajien henkilötietojen käsittelijänä sopimussuhteessa rekisterinpitäjään.

Mikäli päädyit tälle sivulle Päikyssä olevan tietosuojaseloste-linkin kautta, ei palveluntarjoajasi ole vielä linkittänyt omaa tietosuojaselostettaan Päikkyyn.

Rekisterin nimi

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Päikky.

Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Varhaiskasvatuspalvelua tarjoava palveluntuottaja (kunta tai yksityinen palveluntuottaja).

mukavaIT Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä Päikky-järjestelmän osalta sopimussuhteessa palveluntarjoajaan.

Rekisterin käyttötarkoitus

Päikky-varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä toimii apuvälineenä varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisessa ja palveluiden ohjaamisessa.

 • Lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä avoimen varhaiskasvatuksen järjestäminen.
 • Henkilökunnan työaikatietojen kerääminen.
 • Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Rekisterin peruste

Asiakassuhde, joka perustuu lasten päivähoidosta annettuun lakiin (1973/36) ja varhaiskasvatuksen palveluntuottajan voimassaoleviin päätöksiin.

Rekisterin tietosisältö

 • Lapsen ja huoltajien perustiedot:
  • nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, valokuva
 • Tiedot lapsen allergioista, erityisruokavaliosta, tuen tarpeesta ja muista seikoista, jotka vaikuttavat päivittäiseen toimintaan ja huolenpitoon.
 • Lapsen varahakijoiden nimet ja puhelinnumerot
 • Lapsen sijoitustiedot
 • Lapsen palvelutarpeen tiedot
 • Lapsen erityistarpeet (allergia, erityisruokavalio, lääkitys, yleiset ohjeet)
 • Toimintayksikkötiedot
 • Henkilökunnan henkilötiedot
  • Henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Henkilökunnan sopimustiedot
 • Perhepäivähoitajien toimintatiedot ja henkilötiedot
 • Hoitoajat, hoitoaikavaraukset, hoitoaikaleimaukset ja poissaolotiedot
 • Huoltajien ja hoitoyksiköiden väliset viestit ja kyselyvastaukset
 • Tiedot ohjelman käyttäjistä:
  • Nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • Tilastointitietoja

Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajoituksin.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Lapsen tiedot: Lapsen huoltajilta, Palveluntarjoajan muista varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmistä.

Huoltajien tiedot: Huoltajilta itseltään, Palveluntarjoajan muista varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmistä.

Asian käsittelyssä syntyvät tiedot.

Henkilökunnan työaikasuunnitelmat työaikajärjestelmästä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutukseen ja palveluntoteuman seurantaan tarvittavat tiedot siirretään palveluntarjoajan mahdollisesti käyttämään asiakastietojärjestelmään/laskutusjärjestelmään.

Päiväkotihenkilökunnan työaikatapahtumat siirretään palveluntarjoajan työaikajärjestelmään.

Varhaiskasvatuksesta voidaan perusopetuslain 41 §:n nojalla luovuttaa esiopetukseen sellaisia lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä lapsen asianmukaisen esiopetuksen järjestämiseksi.

Muut mahdolliset tietojen luovutukset: Asiakkaan suostumukseen tai varhaiskasvatuslakiin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Voimme käyttää viestinvälityksessä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy viestinvälityksessä tarvittavaan henkilötietoosi (push-notification token) EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti (Privacy Shield).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tiedot ovat salassapidettäviä.

Päikky-järjestelmän käyttäjillä on rajattu oikeudet hoitopaikoittain. Käyttäjä pääsee kirjautumaan vain sellaisen hoitopaikan puhelimen Päikky-sovellukseen, johon hänellä on oikeus. Puhelin näyttää vain sen hoitopaikan lasten ja huoltajien tiedot, johon käyttäjä on kirjautunut.

Selaimessa Päikky näyttää kirjautuneelle käyttäjälle vain niiden hoitopaikkojen tiedot, joihin hänellä on oikeus.

Huoltajat näkevät Päikyssä ainoastaan omien lastensa tiedot.

Pääkäyttäjillä on molemmissa järjestelmissä oikeus lukea kaikkien asiakkaiden tiedot.

Kaikki tietojen lukemiset, lisäykset ja muutokset kirjataan lokiin, josta käy selville kuka ja koska luki/muutti asiakkaan tietoja.

Tietojärjestelmän toimittajalla (Abilita Oy ja MukavaIT Oy) on pääsy järjestelmään teknisiä ylläpitotoimia varten. Toimittajan työntekijät ovat allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Yhteys on salattu ja vain niiden käytettävissä, joiden työtehtäviin varhaiskasvatusjärjestelmien ylläpito kuuluu.

Kaikki tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopiot säilytetään lukituissa tiloissa. Kaikki palvelinlaitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Kaikki verkkoliikenne on salattua.

Tarkistusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkistuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa rekisterinpitäjän osoittamalle henkilölle.

Peruste: henkilötietolaki (523/1999) 26 ja 29§

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamisesta tehdään kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjän osoittamelle henkilölle.

Rekisterin tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Asiakaskohtaisia tietoja säilytetään Päikky-tietojärjestelmän aktiivikannassa. Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan asiakassopimuksen ja viranomaisten voimassaolevia määräyksiä. Tietojen säilyttämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä vastaa rekisterinpitäjä.

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja voidaan rekisterinpitäjän toimesta luovuttaa viranomaistahoille, esim. Kansaneläkelaitokselle.

mukavaIT Oy
Rautatienkatu 21b, 5krs
33100 Tampere
Y-tunnus: 2489606-7